גישות לניהול איכותי במערכות החינוך. משרד החינוך והתרבות, דצמבר 2003

הספר סוקר את מהפכת האיכות שבמרכזה ניצבת הגישה לניהול איכותי – פילוסופיה ניהולית המתמקדת בתהליכים מתמשכים של שיפור מתמיד באיכות הניהול, באיכות העבודה ואיכות התפוקה בכל הדרגים תוך השבעת רצון הלקוח. הספר מדגיש את התפיסה האוניברסלית של ארגונים כלכליים וארגונים נותני שירותים אך העקרונות המוכלים בה ובראשם ראיית מטרת הארגון בסיפוק צרכיו של הלקוח, כוחם יפה בסקטור הציבורי ובכלל זה מערכת החינוך.

קיים צורך באימוץ גישה ושיטתיות מערכתית – מגמת הספר הינה להנחיל כלי חשיבה ,שיטתיות בעבודה ואימוץ דפוסי ניהול מוגדרים על מנת להבטיח הישגיות רבה יותר ורמת איכות גבוהה יותר בעבודת המערכת הארגונית. התפוקות מערכת החינוך – החינוך וההוראה עשויות להניב תוצאות טובות יותר אם תהליכי העבודה יהיו מהוגנים בבקרה תוך כדי תהליך העבודה ובדפוסי עבודה שיטתיים.
החוקרים מציגים אפשרויות שילוב של ניהול האיכותי במערכת החינוך תוך הדגשת הרקע התיאורטי של ניהול בגישות חדשניות. הספר מתאר את העקרונות והכלים של הניהול האיכותי וכן דן בהיבט הישומי. מערכת החינוך בספר זה נבחנת על בהתבסס על המימד התיאורטי-עיוני של גישת המערכות תוך סקירת מאפייניו הייחודיים של בית הספר כארגון.
הכותבים ממליצים בספרם שלא לאמץ ככתבה וכלשונה אף לא אחת מהגישות לניהול איכות . תחת זה מוצגות מגוון גישות ניהול לאיכות תוך הדגשת המאפיינים המייחדים כל גישה והאופן הייחודי שבה ניתן ליישמה בתחום החינוך. לאור סקירת מאפייניה של מערכת החינוך מחד גיסא והגישות לניהול איכות מאידך גיסא. נבחנו חשיבותו ותרומתו של הניהול האיכותי במערכת החינוך וזאת בשני מישורים מרכזיים – תפעול מערכת החינוך על פי פילוסופיה של ניהול והעקרונות של האיכות ושנית חינוך לאיכות של כלל החברה הישראלית.
התפיסה המערכתית באשר למערכת החינוך בישראל נועדה לא רק להקל על תיאורה והבנתה אלא בראש ובראשונה לאמץ הבנה חדשה של התחום. רק הכרה של כל מרכיבי המערכת החל מגני ילדים דרך בתיה"ס וכלה באגפי חינוך של רשויות מקומיות אשר חייבים לפעול תוך תלות הדדית ביניהם, תוכל להכשיר את הקרקע לאימוצה של הגישה לניהול איכותי בכל אחד מגופי המערכת עד לתפקוד איכותי של המערכת כולה.
הוצג בספר דגם לתהליך פתוח אמנת השירות בחינוך – חוזה שבין נותני השירות ומקבליו היוצרת מחויבות הדדית בדבר עמידה בהבטחות ועמידה בתהליך מתמיד של שיפור שנועד להשביע את רצון הלקוחות. בארגונים בדרך כלל קל לזהות מיהם הלקוחות החיצוניים, אולם קשה יותר לזהותם ולאפיינם במערכת החינוך. הספר מתאר את הכלים בהם מיישמים את עקרונות הניהול האיכותי במערכת החינוך. אחד הכלים החשובים המפורט בהרחבה הינו פיתוח עבודת צוות במסגרת צוותי עבודה וצוותי שיפור. השימוש בצוותים נעשה בכל שלבי עבודת הארגון משלב קביעת המטרות והיעדים ועד להגדרת הדרכים, בניית התהליכים והשגתם. בין האמצעים התופסים תאוצה במערכת החינוך בארץ ובעולם ניתן למנות את הקמתה של מערכת האיכות לפי תקני ISO 9000 מדובר בתקנים המייצגים את המכנה המשותף לאיכות בעסקים המקובלים בשוק הבינ"ל ואשר הותאמו לאופי המיוחד של בתי הספר ולדרכי פעולתם.
עיקרון מפתח נוסף המוצג בספר הוא תהליך העמקת השימוש והגברת ההטמעה של מערכות מידע במערכת החינוך שפירושו פיתוח גישת הניהול המדגישה תשומות של נתונים לשם קבלת החלטות, פיתוח כלים לשימוש יעיל במידע וכחלק מתהליך של קבלת החלטות ושימוש במרכזי ובמאגרי ידע.
לבסוף הוצג בהרחבה מגוון היחידות הארגוניות במערכת החינוך אשר פועלות ליישום הפילוסופיה לניהול איכות בדרכים שנוות ותוך שימוש בכלים שונים.הוצגו ארבעה סוגים של מסגרות ארגוניות הכוללות מוסדות חינוך, אגפי חינוך ברשויות מקומיות, מסגרות חינוך ברמה הלאומית ומסגרות מקצועיות במערכת החינוך דוגמת היועצות החינוכיות. הושם דגש על כך שיוצגו מגוון של מסגרות ארגוניות הקיימות במערכת החינוך בצידם של הכלים שונים להטמעת האיכות.
בית הספר צריך לתת את הדעת לשלושה היבטים עיקריים של שיפור האיכות: שיפור איכות הניהול, שיפור איכות תהליכי העבודה ושיפור איכות השירות. כיום המסגרות החינוכיות הנכנסות לתהליכי איכות הולכות ומתרבות. הספר מציין את המסגרות שפרצו את הדרך להחדרת ניהול איכות במסגרת החינוך. בעקבות ההצלחות שנחלו מסגרות אלו הן מהוות מקור השראה למסגרות רבות נוספות.

  • מכון אופק לניהול ומחקר בעמ
  • סוקולוב 81, רמת השרון 47238
  • טלפון:03-5408406
  • פקס: 03-5496007
  • כתובת מייל:ofek@ofek-institute.co.il